(02/10/2020)

  • Các nhóm công tác sẽ được tạo ra trong khuôn khổ của Mạng lưới.
  • Nhiệm kỳ của mỗi nhóm làm việc sẽ tùy thuộc vào chủ đề và công việc mà nhóm đảm nhận.
  • Các nhóm công tác này có thể được đề xuất bởi Ban điều hành (với một yêu cầu được gửi đến các thành viên tham gia), hoặc theo đề xuất của một thành viên, nếu các thành viên khác đồng ý tham gia.