(02/10/2020)

Ban điều hành sẽ được bổ nhiệm bởi Hội đồng quản trị và có thời hạn theo thời hạn của Hội đồng quản trị, sẽ có 01 Trưởng ban điều hành và các ủy viên do Hội đồng quản trị chỉ định.

* Ban điều hành có các chức năng sau:

  • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động cho mạng lưới
  • Lập kế hoạch và tổ chức các chương trình, dự án và các hoạt động của Mạng lưới
  • Phối hợp, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án và hoạt động của Mạng lưới.
  • Đánh giá và xem xét báo cáo định kỳ các kết quả đạt được của Mạng lưới

* Danh sách Ban điều hành của mạng lưới VEES-NET nhiệm kỳ 2020-2023

1

PGS. TS. Đinh Văn Hải

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Giám đốc

2

PGS.TS. Trần Lê Hoa Tranh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH QG TP. Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc

3

ThS. Trương Thị Thủy Tiên

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Phó Giám đốc

4

ThS. Nguyễn Duy

Trường Đại học Trà Vinh

Phó Giám đốc

5

ThS. Đỗ Quốc Việt

Trường Đại học Nha Trang

Phó Giám đốc

6

ThS Trần Huỳnh Quang

Trường Đại học Vinh

Ủy viên