(01/10/2020)

Mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên

Khởi nguồn từ Dự án “Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp” (V2WORK), MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM, tiếng Anh: VIETNAM ESTABLISH VIETNAM EMPLOYABILITY AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT NETWORK (VEES – NET) là một mạng lưới hợp tác giữa các trường tham gia Dự án nhằm phát triển hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường thành viên tham gia dự án V2WORK.

Mục tiêu tổng quát của Mạng lưới là nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên

TẦM NHÌN

VEES - NET có tầm nhìn trở thành một mạng lưới bền vững của các tổ chức giáo dục đại học Việt Nam (HEIs) để hỗ trợ các dịch vụ nghề nghiệp nhằm thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển tinh thần và văn hóa khởi nghiệp giữa các HEIs.

SỨ MỆNH

VEES – NET có sứ mệnh:

Tăng khả năng tìm kiếm việc làm và nỗ lực khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên, giúp sinh viên đạt nhiều thành tích chuyên môn ở tầm cao hơn;

Thúc đẩy sự phát triển và khẳng định các dịch vụ nghề nghiệp của HEIs như một cấu trúc thiết yếu và có tầm quan trọng lớn nhất trong việc hoàn thành sứ mệnh của tổ chức (Trường Đại học) để đào tạo những người trẻ đủ điều kiện để tham gia các hoạt động chuyên môn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp;

Thúc đẩy tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên;

Tập trung vào việc đánh giá các kỹ năng mềm nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, đặc biệt là bằng cách xác định các khoảng cách giữa các yêu cầu của thị trường lao động và sinh viên vừa tốt nghiệp;

Tăng cường kiến ​​thức về tính năng động trong việc tiếp cận thị trường lao động;

Phát triển hợp tác và bổ sung hài hòa giữa các thành viên trong mạng lưới nhằm tối đa hóa các tài nguyên hiện có trong mỗi tổ chức.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường lao động và HEIs bằng cách thúc đẩy các hành động hợp tác song phương, với quan điểm nâng cao sự hiểu biết của HEIs về nhu cầu của thị trường lao động.