(02/10/2020)

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về chính sách và định hướng chung cho Mạng lưới. Hội đồng này sẽ tự quản và sẽ thiết lập các quy tắc riêng và các quy trình khác phù hợp với Bản Thỏa thuận hợp tác này.

Hội đồng quản trị sẽ bao gồm đại diện lãnh đạo của mỗi thành viên sáng lập mạng lưới. Hội đồng quản trị sẽ tìm cách đa dạng về địa lý và thể chế. Thành viên Hội đồng không nhận thù lao.

Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và hội đồng mới sẽ được bầu hoặc bầu lại bởi các đại diện của các thành viên hai năm một lần. Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu bởi đa số đại diện của các thành viên. Tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ trong việc phát triển số lượng thành viên mới.

Sẽ có một chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký được bầu chọn bởi các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp thường niên.

* Nhiệm vụ của các thành viên hội đồng như sau:

- Chủ tịch sẽ triệu tập các cuộc họp hàng quý (nếu cần thiết) của Hội đồng quản trị và cuộc họp thường niên của toàn bộ thành viên.

Chủ trì các cuộc thảo luận và nỗ lực để tăng giá trị cho thành viên mạng lưới

Điều phối mở rộng thành viên của mạng lưới và định hướng hoạt động

- Phó Chủ tịch sẽ hỗ trợ Chủ tịch và thay thế trong khi Chủ tịch khi vắng mặt.

Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của Hội đồng quản trị

Hỗ trợ phát triển tài nguyên trực tuyến

- Hội đồng quản trị sẽ gặp gỡ hoặc trao đổi qua điện thoại, internet hoặc các phương tiện khác. Hội đồng quản trị sẽ họp trực tiếp ít nhất một lần mỗi năm.

- Hội đồng quản trị có thể đưa ra các quy tắc và quy định trong các cuộc họp của mình (khi cần thiết).

- Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban khi cần thiết.

* Chức năng Hội đồng quản trị sau:

  1. Xây dựng chính sách cho hoạt động của Mạng lưới.
  2. Phê duyệt đề xuất cho các dự án, trong đó có chương trình làm việc và việc triển khai các hoạt động này.
  3. Bổ nhiệm Ban Điều hành và Ban thư ký.
  4. Tiến hành đánh giá định kỳ các dự án và các hoạt động đang thực hiện, dựa trên các khuyến nghị và đánh giá của Ban Điều hành và Ban thư ký.
  5. Phê duyệt thành viên

 * Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2023

Stt

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

1

PGS. TS. Nguyễn Phong Điền

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chủ tịch mạng lưới nhiệm kỳ 2020-2023

2

TS. Phan Thanh Định

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân Văn - ĐHQG TPHCM

Phó Chủ tịch

3

PGS.TS. Võ Trung Hùng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Thư ký

4

Ông Bùi Văn Linh

Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị & Công tác HSSV
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Minh Hòa

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

Ủy viên

7

TS. Khổng Trung Thắng

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang

Ủy viên

8

TS. Trần Mạnh Hà

Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Ủy viên

9

PGS.TS. Trần Trung Dũng

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

10

Bùi Thị Ninh

Giám Đốc Văn Phòng Giới thiệu Sử Dụng Lao Động, VCCI-HCM

Ủy viên

11

Đỗ Hương Ly

Phó Giám Đốc Phòng Phát Triển Đối Tác, Tổ chức Thanh niên Quốc tế AIESEC Việt Nam

Ủy viên