(02/10/2020)

Ban thư ký sẽ được bầu chọn bởi Hội đồng quản trị, Ban thư ký có các chức năng sau:

  • Quản lý các hoạt động hoặc nhiệm vụ được giao hàng ngày.
  • Phổ biến thông tin và các nghiên cứu cho các thành viên trong Mạng lưới.
  • Quản lý tài chính cho việc vận hành Mạng lưới.
  • Lập báo cáo kết quả các hoạt động của Mạng lưới.
  • Báo cáo tại mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị và tại cuộc họp thường niên về tư cách thành viên, lệ phí và thông tin tài chính khác.

Danh sách Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020-2023

1

ThS. Tống Lan Chi

Trường Đại học Tây Nguyên

Trưởng Ban

2

ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa

Đại học Đà nẵng

Phó Ban

3

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Phó Ban

4

ThS. Hồ Cẩm Nhung

Trường Đại học Khoa học, Xã hội & Nhân Văn - Đại học Quốc gia TPHCM

Phó Ban

5

ThS. Lương Đình Duy

Trường Đại học Nha Trang

Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Kim Hải

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thị Bích

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Vấn

Trường Đại học Trà Vinh

Ủy viên